Generelle Aftalebetingelser

 

Hent de Generelle Aftalebetingelser som pdf.

BIOtravels rejsebetingelser er udarbejdet i overensstemmelse med loven om pakkerejser. BIOtravel er medlem af Rejsegarantifonden.

 • Teknisk arrangør: Alle rejser er arrangeret af BIOtravel i samarbejde med fly, transportselskaber, lokale hoteller og agenter. BIOtravel er medlem af
  Rejsegarantifonden.
 • Aftalegrundlag: Udleverede kataloger, foldere og andet salgsmateriale tillige med fakturaen og dennes bilag, der tilsammen udgør aftalegrundlaget.
 • Tilmelding: Aftalen er bindende for begge parter, når depositum eller den af BIOtravel fastsatte indbetaling er rettidigt modtaget. Ved betaling af depositum bekræfter kunden at have gjort sig bekendt med, samt at have accepteret de mundtligt, skriftligt, i brochurematerialet og/eller på internettet oplyste vilkår for rejsen. For, mellem og efternavne skal i nøje overensstemmelse med de i rejsedeltagernes pas oplyses. BIOtravel garanterer ikke, at der er plads på de udbudte produkter, før bekræftelse er modtaget fra leverandører og samarbejdspartnere.
 • Depositum: Samtidigt med tilmeldingen indbetales et depositum som angivet. Er depositum ikke indbetalt inden den angivne frist, bortfalder aftalen.
 • Slutbetaling: Restbeløbet skal være BIOtravel i hænde senest 120 dage før afrejsen, medmindre andet fremgår af fakturaen. Hvis fristen for indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt, vil tilmeldingen blive anset for annulleret uden gyldig grund og depositum vil blive tilbagebetalt, fratrukket evt. forsikringskøb samt ekspeditionsgebyr pr. person svarende til depositum. Flybilletter og detaljeret rejseplan og øvrige dokumenter vil blive fremsendt senest 10 dage før afrejse.
 • Rejsens pris: Rejsens pris omfatter de i prislisten og programmet nævnte ydelser samt fremsendt rejsebekræftelse. Skatter og afgifter er inkl. i rejsens pris. I nogen lande er der dog skatter, som f.eks. lokale lufthavnsafgifter, som kun kan betales kontant på stedet. Med mindre andet er anført, er disse ikke inkl. i rejsens pris og betales derfor direkte af den rejsende. I det omfang BIOtravel er bekendt med sådanne afgifter oplyses disse på rejsedokumenterne og/eller i prislisten. Da BIOtravel ingen indflydelse har herpå, kan vi ikke påtage os ansvar for eventuelt uoplyste eller ændrede skatter/afgifter.
 • Opdatering af web-sider: Vi opdaterer løbende vores hjemmeside på internettet med programmer og priser. Det er således altid den seneste webside, der er gældende, og BIOtravel er uden ansvar såfremt kunden skulle have gemt en tidligere version på egen computer eller kunden har undladt at foretage en opdatering.
 • Afbestilling: Følgende regler er gældende, såfremt der ikke er anført andre bestemmelser i rejsebekræftelsen. Afbestilling af rejsen skal foretages skriftligt. Sker afbestilling tidligere end 120 dage før afrejse, vil depositum blive tilbagebetalt fratrukket et ekspeditionsgebyr svarende til depositum/person. Sker afbestilling mellem 120 og 90 dage før afrejse, er afbestillingsgebyret 50% af safaridelens pris.  Sker afbestilling senere end 90 dage før afrejse medfører det tab af retten til tilbagebetaling. Der er særlige regler for individuelle rejser og egne grupperejser. For arrangørens forudbetalte ydelser (herunder  arrangørens anvendelse af restriktive flybilletter) vil kunden hæfte for disse jf. pakkerejseloven § 9 om arrangørens afbestillingsret overfor tredjemand. Hvis forholdene på rejsemålet indenfor et tidsrum af 14 dage før afrejsen er af en sådan karakter, at der vil være nærliggende fare for kundens liv eller førlighed, dvs. krigshandlinger, naturkatastrofer eller smitsomme sygdomme refunderes rejsens samlede pris. Det vil dog være en betingelse, at de danske myndigheder (Udenrigsministeriet) direkte fraråder rejse til det pågældende område. Dette gælder dog ikke, såfremt kunden ved indgåelsen af aftalen var bekendt med den pågældende begivenhed – eller begivenheden var alment kendt.
 • Afbestillingsforsikring: Vi anbefaler at man tegner en afbestillingsforsikring, så rejsen kan afbestilles inden afrejsen, hvis årsagen er lægedokumenteret, akut sygdom eller dødsfald hos deltageren, dennes ægtefælle, samlever, børn, forældre eller søskende. Forsikringen skal for at den er gyldig, tegnes og betales samtidig med bestilling af rejsen og senest ved indbetaling af depositum til BIOtravel. Såfremt den person, der er årsag til afbestillingen, er fyldt 70 år, gælder normalt særlige regler. Endvidere dækker forsikringen ikke, hvis sygdommen var til stede ved tegningen af forsikringen.
 • Flytning eller overdragelse af rejse: Hvis kunden ønsker at flytte sin bestilte rejse, betragtes dette som en afbestilling og nybestilling med de for afbestillingen af rejsen gældende gebyrer og vilkår. Overdragelse er ikke tilrådeligt på grund af de ofte benyttede restriktive flybilletter uden ændringsret, hvor hele billettens pris fortabes. Hvis overdragelse er mulig, skal ønsket herom fremsættes skriftligt senest 6 uger før afrejse. Ved overdragelse opkræves et gebyr på kr. 500 per person. Ved overdragelse hæfter den oprindelige kunde endvidere solidarisk med den ny rejsende for betaling af alle restbeløb, omkostninger (som nye flybilletter) gebyrer mv. der følger af overdragelsen. BIOtravel påtager sig ikke gensalg af en allerede betalt rejse.
 • Udeblivelse, ubenyttede ydelser m.m.: Indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen pga. manglende rejsedokumenter som f.eks. gyldigt pas, nødvendige visa- og vaccinationsattester etc., har arrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.
 • Rejseforsikring: Alle rejsende skal være behørigt dækket af en sygdoms- og hjemtransportforsikring m.m. ved oversøiske rejser (udenfor Europa), hvor sygesikringen ikke dækker. BIOtravel giver altid tilbud om forsikring og hvor intet andet er aftalt, købes altid en forsikring med den højeste sygdoms- og hjemtransportdækning, men uden dækning for rejsegods m.v., der normalt er inkluderet i en familie- eller husstandsforsikring. Forsikringsbrochure vedlægges og bør gennemlæses, da deltageren selv er ansvarlig for den ønskede dækning. For afklaring af tekniske spørgsmål og gældende forsikringsbetingelser henviser vi til forsikringsselskabet.
 • Pas, visum, vaccinationer: Alle oplysninger gælder for danske statsborgere med dansk pas. Har den rejsende ikke dansk pas, skal dette oplyses ved bestillingen, således at BIOtravel kan henvise den rejsende til selv at søge oplysninger om de krævede formaliteter hos eget lands ambassade, konsulat samt autoriseret udlandsvaccination. Undlader man at oplyse, at en rejsende ikke har dansk pas, påtager BIOtravel sig intet ansvar for de følger manglende dokumenter, vaccinationer mm. måtte medføre. Passet skal uden for EU-landene have gyldighed i mindst 6 måneder efter hjemkomsten og have mindst 2 blanke sider. Der er for danske statsborgere ikke krav om forhånds-visum ved indrejse til Sydafrika. Forhold vedr. pas, visum, vaccinationer mm. vil blive meddelt sammen med fremsendelse af bekræftelse. Man bør altid selv søge oplysninger hos egen læge eller autoriseret Udlandsvaccination for vejledning og evt. nødvendige vaccinationer.
 • Børns ind- og udrejse i Sydafrika: Kunden oplyses i materiale og ved tilmeldingen om de dokumentationskrav, der er for børn ved ind/udrejse til Sydafrika. Det er kundens eget ansvar at sikre sig den rette dokumentation inden afrejse.
 • Prisændringer efter aftalens indgåelse: Priserne er baseret på de ved rejsebestillingen gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Ifølge lovgivningen kan arrangøren forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser/tillæg), ændrede skatter, afgifter og gebyrer samt ændrede valuta-kurser. En prisforhøjelse skal varsles snarest muligt og senest 20 dage før afrejse og må ikke overstige 10% af rejsens  averterede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt, kan deltageren omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles BIOtravel umiddelbart efter at underretning om prisforhøjelsen er givet. Ved prisfald pga. ændringer i nedadgående retning i de ovennævnte forhold, vil kunden blive informeret herom snarest.
 • Programændringer: BIOtravel forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer af transportmidler, tidsplaner, udflugter, hoteller eller andre forhold i forbindelse med rejsen. Underretning om sådanne ændringer vil blive givet hurtigst muligt. Den rejsende har i sådanne tilfælde kun ret til erstatning, såfremt den ydelse han/hun således modtager – fra et standardmæssigt synspunkt – væsentligt afviger fra den lovede ydelse.
 • Aflysning: Aflysning af rejsen kan finde sted, hvis tvingende forhold efter arrangørens skøn nødvendiggør dette og skal varsles senest 20 dage før planlagt afrejse. Ved aflysning vil rejsedeltagerne få det fulde indbetalte beløb refunderet. Herudover ydes ingen godtgørelse. Den tekniske arrangør forbeholder sig endvidere ret til at foretage nødvendige ændringer som følge af, at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det i aftalen angivne minimum. Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende.
 • Den tekniske arrangørs ansvar: BIOtravel er i medfør af pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre rejserne i henhold til program og prisliste. BIOtravel er dog ansvarsfri for mangler, ændringer og aflysninger pga. force majeure eller force majeure lignende hændelser, dvs. hændelser som arrangøren ved aftalens indgåelse ikke har haft mulighed for at forudse, afbøde eller afværge (f.eks. aftalebrud, overenskomststridige strejker, vejrlig m.m.). BIOtravel optræder alene som agent for de benyttede luftfartsselskaber, og BIOtravel’s ansvar for mangler, person- og tingskader er begrænset til det erstatningsansvar vores leverandører har i henhold til international lovgivning og bestemmelser om rejse med rutefly (Warszawa konventionen). Da BIOtravel kun formidler flybilletterne kan BIOtravel ikke stilles til ansvar for eventuelle ændringer i tidsplaner, afbestilte fly, tabt bagage eller andre hændelser, som vedrører flyrejsens forløb. Ansvaret for disse hændelser påhviler alene de respektive flyselskaber, hvorfor eventuelle spørgsmål vedrørende krav skal stilles direkte til flyselskabet.
 • Genbekræftelse af fly reservationer: De fleste fly reservationer skal genbekræftes senest 72 timer inden returrejsen påbegyndes, eller hvis et rejseforløb undervejs afbrydes mere end 24 timer. Ved manglende genbekræftelse har luftfartsselskabet ret til at disponere over Deres plads. Der kan i sådanne tilfælde ikke gøres krav gældende mod hverken arrangør eller luftfartsselskab for de følgevirkninger, den manglende genbekræftelse medfører. BIOtravel hjælper gerne hermed, men vi gør opmærksom på, at det altid er den rejsendes eget ansvar, at genbekræftelse finder sted. (Henvendelse direkte til det luftfartsselskab, der skal flyves med).
 • Fly- og check-in tider i rejseplan og billetter: De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udstedelse af flybilletter og rejseplan kan der forekomme tidsændringer. Kontroller derfor altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter samt løbende under rejsen. Endvidere anbefales det, at man allerede ved ankomst til lufthavnen forhører sig om de aktuelle check-in tider. Oplysninger fra BIOtravel eller luftfartsselskabet vedr. afrejsegates og ¬terminaler er kun vejledende, ikke bindende. Der kan opstå forhold, der gør det nødvendigt at ændre afrejse fra en gate/terminal til en anden. Check derfor altid gate/terminal med korte tidsintervaller.
 • Kendskab til given information: Deltagelse i den aktuelle rejse forudsætter, at kunden er bekendt med – og følger – de givne oplysninger og anvisninger, herunder oplysninger fra hjemmeside, fremsendt materiale, rejseplan, værd-at-vide information mm. Samtidig forventes kunden at være bekendt med almindelige offentligt tilgængelige informationer om den aktuelle politiske, sundhedsmæssige samt natur- og klimamæssige situation på destinationen.
 • Rejseforsikring: Kunden skal være i besiddelse af en gyldig rejseforsikring, som dækker i forbindelse med sygdom og hjemtransport.
 • Rejsedokumenter: Kunden skal sørge for gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. Kunden skal ligeledes sørge for at kontrollere, at for- og efternavne i billetter, rejsepas og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn i flybillet skal være i overensstemmelse med det i passet anførte. I modsat fald kan det føre til afvisning ved check-in til flyet. BIOtravel påtager sig intet ansvar for følgerne af afgivelse af ukorrekte oplysninger, som arrangøren ikke har haft mulighed for på forhånd at tage højde for.
 • Indemnity form: Som det er kotyme på Sydafrikanske safarilodger, reservater og nationalparker, skal kunden acceptere og underskrive en “Indemnity form” ved ankomsten.
 • Møde- og rejsetidspunkter: Kunden forpligter sig til at holde sig underrettet om evt. ændrede møde, videre- og hjemrejse tidspunkter ved at kontakte lokale agenter og luftfartsselskaber. Kunden forpligter sig ligeledes til at møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig angivelse oplyste mødesteder og -tidspunkter for ture, videre- og hjemrejse m.m. jvf. afsnittet om udeblivelse.
 • Øvrige betingelser: Pakkerejser solgt af BIOtravel er omfattet af ”Lov om pakkerejser”. Rejserne gennemføres i øvrigt efter de af Forbrugerrådet vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Der tages forbehold for trykfejl, programændringer og ændringer af priser som følge af ændrede indkøbsforhold.
 • Reklamation: Det er vigtigt, at BIOtravel gøres opmærksom på særlige forudsætninger og ønsker i forbindelse med den bestilte rejse (f.eks. specifikke ønsker om faciliteter, aktiviteter mv). Hvor der er muligt vil disse blive påført fakturaen. På vore rejser kan der undervejs forekomme ændringer eller skift mellem programdage og udflugter for at skabe den bedst mulige rejse, under hensyntagen til vejr samt andre lokale forhold og begivenheder. Eventuelle klager over mangler ved rejsen skal meddeles luftfartsselskabet og BIOtravel på stedet straks efter at manglen er konstateret, således at fejlen/manglen kan afhjælpes med det samme. Den rejsende skal sikre sig bevis for reklamationen, hvis fejlen/manglen ikke kan rettes på stedet, og kunden evt. senere ønsker at rejse krav om erstatning overfor BIOtravel. Manglende reklamation og bevis herfor vil oftest medføre tab af retten til senere erstatningskrav. Såfremt afhjælpning foretages inden rimelig tid og uden væsentlig ulempe, kan erstatningskrav ikke gøres gældende over for BIOtravel. Såfremt en mangel først meddeles efter hjemkomst, tabes retten til at gøre indsigelse. En evt. reklamation skal forelægges BIOtravel senest 7 dage efter hjemkomst. I modsat fald tabes retten til at gøre indsigelse. BIOtravel er ansvarlig for mangler, med mindre 1) manglen skyldes uvedkommende tredjemand, 2) manglen skyldes udefra kommende omstændigheder, som BIOtravel ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved bestillingen og 3) manglen kan henføres til force majeure eller force majeure lignende forhold.
 • Værneting/lovret: Klager, krav og søgsmål overfor BIOtravel, der ikke kan afgøres af Rejseankenævnet, skal rejses ved en dansk domstol eller ved voldgift i Danmark.

BIOtravel er medlem af Rejsegarantifonden.

Hent de Generelle Aftalebetingelser som pdf.